نمایشگاه فروش آثار جند نسل از هنرمدان معاصر ایران (تابلوهای کوچک)
نمایشگاه در نگارخانه لاله
نمایشگاه نقاشی در نگارخانه لاله