کتاب نقاشی قهوه خانه

/
نقاشى قهوه خانه گزیدهٔ مقالات و گفت‌وگوها به کوشش؛ امیر عبدالحسینی، محمدحسن حامدى …
جلد کتاب 1+13